Skyfire 2010.

March 23rd, 2010 / 23:47.

堪培拉一年一度的焰火节.
与音乐协调燃放, 长达20余分钟.

查看本篇的剩余部分 »

又是……厦门.

March 14th, 2010 / 18:05.

日舞. 下了一盘象棋, 一盘围棋. 香蕉船很正宗.

查看本篇的剩余部分 »